Vedtægter for Grenaa Whisky Laug


§ 1

Foreningens navn er Grenaa Whisky Laug.

Foreningens hjemsted er Norddjurs kommune.

§ 2

Foreningen er stiftet den 15. september 1999.

§ 3

Foreningens formål er:

 • Grenaa Whisky Laug tager udgangspunkt i single malt whisky.
 • Grenaa Whisky Laug’s formål er at studere og tilegne sig viden om whiskyens mangfoldige udbredelse, kvalitet og smag.
 • Grenaa Whisky Laug afholder whisky smagnings aftener samt diverse passende arrangementer.

§ 4

Nye medlemmer til Grenaa Whisky Laug:

Nye medlemmer kan optages i Grenaa Whisky Laug ved indstilling fra et medlem til Grenaa Whisky Laug’s bestyrelse, eller ved ansøgning til Grenaa Whisky Laug’s bestyrelse.

Medlemmer er velkomne til at tage deres partner med til de årlige generalforsamlingsafteners efterfølgende middag og smagning.

Medlemmerne er ligeledes velkomne til at invitere deres partner eller en gæst med til en ordinær whiskyaften på sædvanlige vilkår. Efter deltagelse skal den pågældende indmeldes i foreningen for at kunne deltage i fremtidige ordinære whiskyaftener.

§ 5

Grenaa Whisky Laug’s organisation:

Formand Valg hvert år
Kasserer Valg i lige år
Sekretær Valg i ulige år
IT og kommunikationsansvarlig: Valg i ulige år

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Suppleant udpeges af bestyrelsen ved forfald.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for driften af Grenaa Whisky Laug.

§ 6

Mødeform:

 • Grenaa Whisky Laug’s medlemmer mødes mindst 4 gange om året, hvor en single malt whisky tages op til eksamination.
 • Grenaa Whisky Laug’s medlemmer spiser og drikker sammen i henhold til foreningens praksis.
 • Påklædningen hos Grenaa Whisky Laug er nobel, ligesom medlemmerne skal overholde almindelig omdømme og etik.
 • Grenaa Whisky Laug’s medlemmer vælger en Broder John Cor til hvert klubmøde. Broder John Cor har ansvaret for klubaftenens whisky og oplægget om denne.
 • Hvis et medlem, der har tilmeldt sig til et af Laugets arrangementer, ikke giver møde, er Lauget berettiget til at opkræve Laugets eventuelle udgifter hermed hos den pågældende.
 • Tilmelding til et møde og generalforsamling skal ske senest otte hverdage før.

Klubaftenens dagsorden:

 • Mødet åbnes af formanden
 • Oplæg om aftenens whisky ved Broder John Cor
 • Indtagelse af Broder John Cor’s udvalgte whisky
 • Kommentarer til whisky
 • Afregning med Broder John Cor og kasserer
 • Overdragelse af Broder John Cor embedet til næste Broder John Cor
 • Eventuelt
 • Næste mødested og tidspunkt
 • Afslutning ved formanden

§ 7

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Konstatering af lovlig indkaldelse
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til organisation
 8. Eventuelt
 9. Prøvesmagning
 10. Afslutning ved formanden

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen. Indvarslingen skal ske skriftligt. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Såfremt et forslag om foreningens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3’s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

§ 8

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første gang dog fra stiftelsen til den 30. juni 2000.

Regnskabet opstilles med assistance af foreningens revisor.

§ 9

Kontingentet følger regnskabsåret.

Betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen.

Ved overskridelse af betalingsterminer opkræves et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr med angivelse af ny betalingsfrist.

Ved overskridelse af en således fastsat ny betalingsfrist, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem.

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på nogen generalforsamlinger.

Medlemmer der ikke overholder gældende vedtægter kan ekskluderes.

§ 10

Indmeldelse i foreningen er økonomisk bindende for hele sæsonen, for så vidt angår foreningskontingent. Der betales fuldt kontingent i både indmeldelses- og udmeldelsesåret.

§ 11

For foreningens forpligtelser overfor trediemand hæfter alene foreningens formue.

§ 12

I tilfælde af foreningens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (se § 7), fremsætter bestyrelsen forslag til fordeling af eventuelle nettoaktiver til beslutning under generalforsamlingen.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling i Grenaa, den 18. november 2016.